Graf

  \\begin{pmatrix}
  0 & 5 & \\infty & 2 & \\infty \\\\
  \\infty & 0 & 2 & \\infty & \\infty \\\\
  3 & \\infty & 0 & \\infty & 7 \\\\
  \\infty & \\infty & 4 & 0 & 1 \\\\
  1 & 3 & \\infty & \\infty & 0 \\\\
  \\end{pmatrix}
Graf a jeho matice délek

Floyd-Warshallův algoritmus (Floydův algoritmus) slouží k nalezení nejkratších cest mezi všemi dvojicemi uzlů grafu, který neobsahuje cykly záporné délky. Jeho hlavní výhodou je jeho implementační jednoduchost.

Princip

Floyd-Warshallův algoritmus má na vstupu matici délek, říkejme jí D^{0}. Pokud mezi dvěma uzly (i,\\; j) vede hrana délky l, tak tato matice obsahuje na indexu (i,\\; j) právě tuto hodnotu. Na diagonále má tato matice samé nuly a na ostatních indexech, které neodpovídají hraně nekonečno. Jinými slovy tato matice obsahuje vzálenosti uzlů, které nevedou skrze žádného prostředníka.

V každé iteraci Floyd-Washallova algoritmu se tato matice přepočítá tak, aby vyjadřovala vzdálenost všech dvojic uzlů skrze postupně se zvětšující množinu přípustných prostředníků. Jednoduše řečeno matice D^{1} bude vyjadřovat vzdálenost všech uzlů s možností využití jednoho (daného) prostředníka, D^{2} vzdálenost při možném využití dvou (daných) mezilehlých uzlů, D^{m} při možnosti využití m mezilehlých uzlů.

Tato transformace se dá vyjádřit pro k \\geq 1 následujícím rekurentním vztahem:


D_{ij}^{m} = \\min(D_{ij}^{m-1}, D_{ik}^{m-1} + D_{kj}^{m-1})

Protože při trasformaci nemůže dojít k přepisu hodnot, z nichž se počítají prvky nové matice, tak v samotné implementaci stačí použít právě jednu matici pro D^{i} a D^{i+1}.

Kód

procedure [array] FloydWarshall(D, P)
  for k in 1 to n do
    for i in 1 to n do
      for j in 1 to n do
        if D[i][j] > D[i][k] + D[k][j] then
          D[i][j] = D[i][k] + D[k][j]
          P[i][j] = P[k][j]
  return P
  /**
   * Floyd-Warshall algorithm. Finds all shortest paths among all pairs of nodes
   * @param d matrix of distances (Integer.MAX_VALUE represents positive infinity)
   * @return matrix of predecessors
   */
  public static int[][] floydWarshall(int[][] d) {
    int[][] p = constructInitialMatixOfPredecessors(d);
    for (int k = 0; k < d.length; k++) {
      for (int i = 0; i < d.length; i++) {
        for (int j = 0; j < d.length; j++) {
          if (d[i][k] == Integer.MAX_VALUE || d[k][j] == Integer.MAX_VALUE) {
            continue;         
          }
          
          if (d[i][j] > d[i][k] + d[k][j]) {
            d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];
            p[i][j] = p[k][j];
          }

        }
      }
    }
    return p;
  }

  /**
   * Constructs matrix P0
   * @param d matrix of lengths
   * @return P0
   */
  private static int[][] constructInitialMatixOfPredecessors(int[][] d) {
    int[][] p = new int[d.length][d.length];
    for (int i = 0; i < d.length; i++) {
      for (int j = 0; j < d.length; j++) {
        if (d[i][j] != 0 && d[i][j] != Integer.MAX_VALUE) {
          p[i][j] = i;
        } else {
          p[i][j] = -1;
        }
      }
    }
    return p;
  }

Složitost

Protože má minimalizace ve vnitřním cyklu konstantní složitost, tak je zjevné, že je celková asymptotická složitost algoritmu O(\\vert U \\vert ^{3}).


Příklad


  \\begin{matrix}
 
   D_{0} = 
   \\begin{pmatrix}
    0 & 5 & \\infty & 2 & \\infty \\\\
    \\infty & 0 & 2 & \\infty & \\infty \\\\
    3 & \\infty & 0 & \\infty & 7 \\\\
    \\infty & \\infty & 4 & 0 & 1 \\\\
    1 & 3 & \\infty & \\infty & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}
  
   &
   
   D_{1} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 5 & \\infty & 2 & \\infty \\\\
    \\infty & 0 & 2 & \\infty & \\infty \\\\
    3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\\\
    \\infty & \\infty & 4 & 0 & 1 \\\\
    1 & 3 & \\infty & 3 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}  
   
   &
   
   D_{2} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 5 & 7 & 2 & \\infty \\\\
    \\infty & 0 & 2 & \\infty & \\infty \\\\
    3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\\\
    \\infty & \\infty & 4 & 0 & 1 \\\\
    1 & 3 & 5 & 3 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}    
   \\\\ 
   
   \\\\
   
   D_{3} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 5 & 7 & 2 & 14 \\\\
    5 & 0 & 2 & 7 & 9 \\\\
    3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\\\
    7 & 12 & 4 & 0 & 1 \\\\
    1 & 3 & 5 & 3 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix} 
   
   &
   
   D_{4} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\\\
    5 & 0 & 2 & 7 & 8 \\\\
    3 & 8 & 0 & 5 & 6 \\\\
    7 & 12 & 4 & 0 & 1 \\\\
    1 & 3 & 5 & 3 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix} 
   
   &
   
   D_{5} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\\\
    5 & 0 & 2 & 7 & 8 \\\\
    3 & 8 & 0 & 5 & 6 \\\\
    2 & 4 & 4 & 0 & 1 \\\\
    1 & 3 & 5 & 3 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}    
   
   
  \\end{matrix}

Matice předchůdců

Aby bylo možné zrekonstruovat cesty mezi jednotlivými uzly, tak Floyd-Warshallův algoritmus generuje také matici předchůdců. Tuto matici, která je výstupem algoritmu, čteme následujícím způsobem: pokud hledáme cestu mezi uzly (i,\\;j), pak se podíváme na záznam na řádek i, sloupec j. Pokud je pole nulové, pak cesta neexistuje, v opačném případě udává předchůdce koncového uzlu j na této cestě. Tento postup rekurzivně opakujeme tak dlouho, dokud není předchůdce roven počátečnímu uzlu i.


 \\begin{matrix}
 P_{ij}^{(0)} =  \\begin{cases}
  0    & \\;\\;\\;\\;\\; \\text{if}\\;\\;\\; i = j\\;\\; or \\;\\; D_{ij} = \\infty \\\\
  i    & \\;\\;\\;\\;\\; \\text{ve všech ostatních případech}
 \\end{cases}
 
 \\\\\\\\
 
 P_{ij}^{(m)} =  \\begin{cases}
  P_{ij}^{(m-1)}   & \\;\\;\\;\\;\\; \\text{if}\\;\\;\\; D_{ij}^{(m-1)} \\leq D_{ik}^{(m-1)} + D_{kj}^{(m-1)}\\\\
  P_{kj}^{(m-1)}   & \\;\\;\\;\\;\\; \\text{if}\\;\\;\\; D_{ij}^{(m-1)} \\gt D_{ik}^{(m-1)} + D_{kj}^{(m-1)}
 \\end{cases} 
 
 \\end{matrix}

Čtení cesty z matice předchůdců

function getPath(p, i, j)
  if i == j then
    write(i)
  else if p[i][j] = 0 then
    write("Cesta neexistuje")
  else
    getPath(p, i, p[i][j])
    write(j)

Příklad


  \\begin{matrix}
 
   P_{0} = 
   \\begin{pmatrix}
    0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\\\
    0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\\\
    3 & 0 & 0 & 0 & 3 \\\\
    0 & 0 & 4 & 0 & 4 \\\\
    5 & 5 & 0 & 0 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}
  
   &
   
   P_{1} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\\\
    0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\\\
    3 & 1 & 0 & 1 & 3 \\\\
    0 & 0 & 4 & 0 & 4 \\\\
    5 & 5 & 0 & 1 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}  
   
   &
   
   P_{2} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\\\
    0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\\\
    3 & 1 & 0 & 1 & 3 \\\\
    0 & 0 & 4 & 0 & 4 \\\\
    5 & 5 & 2 & 1 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}    
   \\\\ 
   
   \\\\
   
   P_{3} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\\\
    3 & 0 & 2 & 1 & 3 \\\\
    3 & 1 & 0 & 1 & 3 \\\\
    3 & 1 & 4 & 0 & 4 \\\\
    5 & 5 & 2 & 1 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix} 
   
   &
   
   P_{4} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 1 & 4 & 1 & 4 \\\\
    3 & 0 & 2 & 1 & 4 \\\\
    3 & 1 & 0 & 1 & 4 \\\\
    3 & 1 & 4 & 0 & 4 \\\\
    5 & 5 & 2 & 1 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix} 
   
   &
   
   P_{5} =
   
   \\begin{pmatrix}
    0 & 1 & 4 & 1 & 4 \\\\
    3 & 0 & 2 & 1 & 4 \\\\
    3 & 1 & 0 & 1 & 4 \\\\
    5 & 5 & 4 & 0 & 4 \\\\
    5 & 5 & 2 & 1 & 0 \\\\
   \\end{pmatrix}    
   
   
  \\end{matrix}

Detekce cyklů (ne)záporné délky

Za předpokladu, že se na diagonálu matice délek umístí místo nul hodnoty nekonečno, tak algoritmus nalezne cykly (ne)záporné délky, jsou-li v grafu obsaženy, tzn. na diagonále matice předchůdců nebudou obsaženy nuly.

Literatura

 • KOLÁŘ, Josef. Teoretická informatika. 2. vyd. Praha : Česká informatická společnost, 2004. 205 s. ISBN 80-900853-8-5.
 • HANZÁLEK, Zdeněk. Kombinatorická optimalice, Nejkratší cesty - slides k přednáškám.

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net