Ukazatelé rentability

V případě hodnocení podnikání je zapotřebí využít objektivní a široce používané metriky pro porovnávání firem. V tomto článku se zaměříme na ty, které slouží k měření rentability. Dalšími ukazeteli jsou ukazatelé aktivity, likvidity a zadluženosti.

Return on assets

Return on assets (ROA, rentabilita aktiv) poměřuje zisk s aktivy (je doporučeno používat průměr na začatku a konci roku).


ROA = EBIT/aktiva
EBIT – zisk před úroky a zdaněním

Return on equity

Return on equity (ROE, rentabilita vlastního kapitálu) poměřuje zisk s vlastním kapitálem.


ROE = EAT/equity
EAT – čistý zisk po zdanění
equity – vlastní kapitál

Return on capital employed

Return on capital employed (ROCE, rentabilita investovaného kapitálu) poměřuje zisk s kapitálem investovaným akcionáři a věřiteli.


ROCE = EBIT/(equity + rezervy + dlouhodobé\\;závazky + dlouhodobé\\;úvěry)
EBIT – zisk před úroky a zdaněním
equity – vlastní kapitál

Return on sales

Return on sales (ROS, rentabilita tržeb) poměřuje zisk s tržbami, tento ukazatel silně závisí na zvolené strategii firmy.


ROS = EBIT/tržby
EBIT – zisk před úroky a zdaněním

www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv